PRZECZYTAJ PRZED DOKONANIEM ZAKUPÓW

Zapoznaj się z naszym regulaminem zakupów. Sprawdź jak przebiega proces sprzedaży, wymiany, zwrotów, reklamacji, dostawy, płatności

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VICTORIA-GOTTI.PL

1. DEFINICJE
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, póz. 93 ze zm.);
 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Victoria Gotti ®;
 • Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.victoria-gotti.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 • Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Victoria Gotti a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 • Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, póz. 1176Zezm.);
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, póz. 1204Zezm.);
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
   • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.victoria-gotti.pl
   • Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
   • Właścicielem sklepu internetowego, działającego pod adresem www.victoria-gotti.pl  jest Z.P.O. ADONIS, 42-240 Rudniki, Kościelec ul. Nowa 29
   • Adres dla zwrotów i wymian:    Victoria Gotti, Kościelec ul. Nowa 29, 42-240 Rudniki
   • Adres dla reklamacji: Victoria Gotti, Kościelec ul. Nowa 29, 42-240 Rudniki

Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

   • Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
   • Warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
   • Warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
   • Zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe za pośrednictwem jednej z popularnych wyszukiwarek internetowych, wskazane jest korzystanie z najaktualniejszych wersji oprogramowania. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Victiora Gotti zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu victoria-gotti.pl oraz sporządzić jego wydruk.

Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Znak handlowy Victoria Gotti jest zastrzeżony i chroniony prawami autorskimi. Używanie znaku handlowego bez zgody Z.P.O. ADONIS surowo zabronione.

3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
 1. Każdy użytkownik odwiedzający Sklepu Internetowego może z niego korzystać bez rejestracji. Zarejestrowani użytkownicy uzyskują dodatkowe możliwości.
  Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 2. Victoria Gotti może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  a) Podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  b) Dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  d) Dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Victoria Gotti za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Victoria Gotti.
 3. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Victoria Gotti.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Victoria Gotti,
 5. Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 6. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
4. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY
 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.victoria-gotti.pl, dokonać wyboru towaru spośród przedmiotów wyświetlanych w poszczególnych kategoriach, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  – przedmiotu zamówienia,
  – jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów jeśli występują),
  – wybranej metody płatności,
  – wybranego sposobu dostawy,
  – czasu dostawy.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z www.victoria-gotti.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Po poprawnym złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Zamówienie nr xxxxxx z dnia xxxxx r”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
5. DOSTAWA
 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską DPD.
 3. Jeżeli produkt nie będzie objęty darmowa dostawą, dodatkowe koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 4. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
 5. Utrwalenie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie specyfikacji zamówienia Klientowi na podany adres e-mail.
6. CENY I METODY PŁATNOŚCI
 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty na trzy sposoby.
 • przelewem na numer konta bankowego BOŚ Oddział Operacyjny w Częstochowie o numerze 86 1540 1014 2101 7300 9773 0005
 • pomocą płatności o-line poprzez portal płatniczy Przelewy24.pl.
 • za pobraniem, płacąc kurierowi gotówką lub karta podczas odbioru towaru.
7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i odsyłając towar.
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 5. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: Victoria Gotti,Kościelec ul. Nowa 29, 42-240 Rudniki. (NIE PRZYJMUJEMY PRZESYŁEK ZA POBRANIEM)
 6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 7. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
 8. Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, należy wypełnić dostępny na stronie formularz zwrotu lub przesłać inne podpisane oświadczenie odstąpienia od umowy.
 9. Formularz zawarty na stronie przesyła się drogą elektroniczną i nie ma potrzeby jego drukowania a zwracający otrzyma jego kopię na swój adres email podany w formularzu.
 10. Jeżeli Klient korzysta i innego formularza odstąpienia od umowy lub chce napisać takie oświadczenie ręcznie, należy pamiętać aby takie oświadczenie zawierało następujące dane:
  – imię i nazwisko,
  – adres do korespondencji,
  – opcjonalnie adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na zgłoszenie zwrotu,
  – kontaktowy numer telefonu,
  – datę nabycia towaru,
  – rodzaj zwracanego towaru,
  – numer konta bankowego na który ma nastąpić zwrot środków
 11. Środki pieniężne za zwracany produkt są zwracane w przeciągu 14 od daty otrzymania zwracanego produktu.
8. WYMIANA PRODUKTU NA INNY
 1. Klientowi prawo do wymiany produktu na inny w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru.
 2. Aby dokonać wymiany produktu na inny, należy wypełnić dostępny na stronie formularz wymiany lub przesłać inne podpisane oświadczenie wymiany.
 3. Formularz zawarty na stronie przesyła się drogą elektroniczną i nie ma potrzeby jego drukowania a wymieniający otrzyma jego kopię na swój adres email podany w formularzu.
 4. Jeżeli Klient korzysta i innego formularza wymiany lub chce napisać takie oświadczenie ręcznie, należy pamiętać aby takie oświadczenie zawierało następujące dane:
  – imię i nazwisko,
  – adres do korespondencji,
  – opcjonalnie adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na zgłoszenie zwrotu,
  – kontaktowy numer telefonu,
  – datę nabycia towaru,
  – rodzaj zwracanego towaru,
  – rodzaj produktu na który chce dokonać wymiany
 5. Ewentualne różnice w wartości pomiędzy zwracanym a nowym produktem będą regulowane za pomocą przelewu bankowego. Informacja taka będzie przekazywana klientowi poprzez wskazany adres e-mail lub telefonicznie.
 6. Wymiana towaru na nowy nastąpi wyłącznie po dokonaniu zwrotu zwracanego towaru i uregulowania różnic cenowych.
 7. Wymieniany towaru należy zwrócić na adres: Victoria Gotti, Kościelec ul. Nowa 29, 42-240 Rudniki
 8. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 9. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
 10. Koszt dostawy nowego towaru ponosi sklep www. victoria-gotti.pl z zastrzeżeniem, że klientowi przysługuje jedna darmowa dostawa nowego produktu.
 11. Jeżeli Klient wymienia towar więcej niż jeden raz, koszt dostawy kolejnych wymian obciąża Klienta i musi być uregulowany przed wysyłką nowego towaru do klienta.
9. REKLAMACJE TOWARÓW
 1. Victoria Gotti jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Victoria Gotti, Kościelec ul. Nowa 29, 42-240 Rudniki
 3. Victoria Gotti zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 4. Aby dokonać reklamacji produktu, należy wypełnić dostępny na stronie formularz reklamacyjny lub przesłać inne zgłoszenie reklamacyjne.
 5. Formularz zawarty na stronie przesyła się drogą elektroniczną i nie ma potrzeby jego drukowania a wymieniający otrzyma jego kopię na swój adres email podany w formularzu. Do Reklamowanego towaru należy dołączyć kartkę z imieniem i nazwiskiem oraz dokument potwierdzający zakup.
 6. Jeżeli Klient korzysta i innego formularza reklamacyjnego lub chce napisać takie zgłoszenie ręcznie, należy wówczas do reklamowanego towaru dołączyć kopię takiego formularza oraz dokument potwierdzający dokonanie zakupu.  Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
  – imię i nazwisko,
  – adres do korespondencji,
  – opcjonalnie adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na zgłoszenie,
  – kontaktowy numer telefonu,
  – datę nabycia towaru,
  – rodzaj zwracanego towaru,
  – opis wady i okoliczności powstania
10. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGA ELEKTRONICZNĄ
 1. Victoria Gotti podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Victoria Gotti o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Victoria Gotti, Kościelec ul. Nowa 29, 42-240 Rudniki., mailowo pod adres: kontakt@victoria-gotti.pl
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Victoria Gotti zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Victoria Gotti, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Victoria Gotti a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Victoria Gotti.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.